Tin môi trường

Hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

01/12/2021 1:59:06 PM | 52

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc hiện nay, việc thu gom, quản lý, xử lý chất thải phát sinh tại các khu điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly, các điểm chốt phòng dịch COVID-19 và tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang là vấn đề cấp bách. Hãy cùng Môi trường Quang Minh tham khảo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang trong bài viết dưới đây nhé!

Hoạt động thu gom, vận chuyển thùng rác đựng chất thải tại các cơ sở cách ly

Hoạt động thu gom, vận chuyển thùng rác đựng chất thải tại các cơ sở cách ly

1. Đối với các khu điều trị và chăm sóc bệnh nhân người mắc COVID-19: 

Toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ khu vực điều trị người mắc COVID-19 bên trong cơ sở y tế được coi là chất thải lây nhiễm (gọi là chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2) và phải được thu gom, quản lý, xử lý như đối với chất thải y tế nguy hại lây nhiễm. Chất thải phát sinh phải được phân loại ngay vào thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất lây nhiễm gây bệnh. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn với dòng chữ “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

Rác sinh hoạt của khác để riêng, rác y tế để riêng

Thùng đựng rác màu vàng có dán nhãn với dòng chữ “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.

Trước khi thu gom, túi đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải có màu vàng, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Thùng thu gom chất thải phải có thành cứng, có bánh xe đẩy và được lưu giữ tạm thời tại khu vực riêng biệt tại khu điều trị; tối thiểu 01 lần/ngày hoặc khi cần được thu gom về khu lưu chứa tập trung bố trí bên trong khuôn viên của cơ sở y tế; Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài. 

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao (gồm: mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm của người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19) phát sinh từ quá trình lấy mẫu xét nghiệm, từ phòng xét nghiệm phải được xử lý sơ bộ bằng thiết bị hấp hoặc thiết bị khử trùng khác trước khi tiếp tục phân loại, thu gom, xử lý như chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 nêu trên. 

Trong ngày phải vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 để xử lý ngay tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế gần nhất bằng xe chuyên dụng hoặc các phương tiện khác đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Thùng đựng chất thải phải có thành cứng chịu được va đập, có nắp đậy kín, đảm bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS- CoV-2”.

Xịt khử trùng các thùng chứa chất thải trước khi đưa vào lò đốt

Xịt khử trùng các thùng rác chứa chất thải trước khi đưa vào lò đốt

Đối với, hoạt động xử lý: Xử lý tại cơ sở y tế: Ưu tiên xử lý ngay trong ngày đối với các cơ sở y tế có bố trí lò đốt chất thải rắn y tế hoặc thiết bị hấp chất thải lây nhiễm hoặc thiết bị khử khuẩn khác đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

Xử lý tập trung: Xử lý ngay trong ngày tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế (trên địa bàn tỉnh có Công ty Cổ phần Môi trừờng Đô thị An Giang đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, có chức năng thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại). 

2. Đối với khu vực cách ly tập trung, khu dân cư cách ly y tế, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú:

Khu vực cách ly tập trung: Toàn bộ chất thải rắn phát sinh (trừ rác thải sinh hoạt tại khu vực nhà bếp, rác thải vệ sinh khuôn viên,… chưa có sự tiếp xúc ngƣời nhiễm SARSCoV-2) được coi là chất thải lây nhiễm và phải được thu gom, quản lý, xử lý như đối với chất thải tại mục 1 của văn bản này. 

Đối với rác thải sinh hoạt chưa có sự tiếp xúc người nhiễm SARS- CoV- 2 được thu gom, xử lý ngay trong ngày theo quy định về quản lý rác thải sinh hoạt. Trước khi đưa rác thải sinh hoạt lên xe vận chuyển để đem đi xử lý phải thực hiện phun hóa chất khử trùng.

Nan giải bài toán rác thải tại các khu cách ly, phong tỏa

Khu dân cư cách ly y tế, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú: 

Đối với chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng, vệ sinh cá nhân khác thải bỏ của người bị cách ly phải được thu gom vào túi đựng chất thải, sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng, buộc chặt miệng túi và cho vào thùng có nắp đậy kín, thùng đựng chất thải có lót túi đặt ngay tại phòng của người bị cách ly. 

Việc thu gom, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 được thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1. 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt chưa có sự tiếp xúc người nhiễm SARSCoV-2 trước khi đưa lên xe vận chuyển để đem đi xử lý phải thực hiện phun hóa chất khử trùng.

Xe thu gom chất thải tại cơ sở cách ly

Xe thu gom rác thải tại cơ sở cách ly

 3. Đối với các điểm chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19: 

Chất thải (quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, thức ăn thừa,…) tại các điểm chốt đƣợc thu gom vào túi, xịt cồn 70 độ để khử trùng, buộc chặt miệng túi và cho vào thùng chứa rác có nắp đậy, sau đó được thu gom, xử lý cùng rác thải sinh hoạt của địa phương (trên địa bàn đặt chốt). 

Việc thu gom, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 được thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 của văn bản này.

 4. Đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS- CoV-2: 

Các chất thải phát sinh từ hoạt động xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS- CoV-2 được coi là chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 và phải được thu gom, quản lý, xử lý như đối với chất thải tại mục 1 của văn bản này. Các doanh nghiệp; tổ chức, cá nhân thực hiện phun hóa chất khử trùng chất thải trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý.

 5. Đề nghị Sở Y tế 

Triển khai hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly và các đơn vị khác (các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh,…) theo Công văn số 507/UBND-KTN ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19.

Toàn cảnh khu vực thùng chứa chất thải nhìn từ trên cao

Toàn cảnh khu vực thùng chứa chất thải nhìn từ trên cao

 6. Đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế 

Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ môi trường khác tương đương đã được phê duyệt, xác nhận; đối với chất thải phát sinh từ các cơ sở, doanh nghiệp có người mắc COVID-19 thực hiện quản lý theo mục 2.1 của văn bản này, Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện phun hóa chất khử trùng chất thải trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải của các cơ sở, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chức năng thuộc khu kinh tế cửa khẩu để kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định.

7. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến triển khai hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo văn bản này đến cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người dân trên địa bàn quản lý. 

Tăng cường đôn đốc, kiểm soát công tác quản lý, xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn, đảm bảo thực hiện theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

8. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang ưu tiên thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 507/UBND-KTN ngày 04/6/2021.

Bố trí phương tiện, thiết bị để thu gom, xử lý triệt để chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 ngay trong ngày để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

Các nội dung khác các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020, Văn bản số 676/BTNMTTCMT ngày 14/2/2020, Văn bản số 1878/BTNMT-TCMT ngày 07/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn bản số 507/UBND-KTN ngày 04/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang và các văn bản khác có liên quan./.

Theo https://ncovi.angiang.gov.vn/

Hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Phun khử khuẩn từ khâu thu gom đến khâu đưa đi xử lý đảm bảo quy định tránh lây nhiễm.

Dù ở đâu thì việc thu gom, quản lý, xử lý chất thải phát sinh không thể thiếu đi ý thức của người dân và những chiếc thùng rác phân loại rác thải được. Môi trường Quang Minh tự hào là nhà sản xuất và phân phối uy tín - Hotline: 090.360.1118 hoặc 0989.096.024 (Online 24/7) - Giao hàng toàn quốc!

**------------------------------------------**

Mời liên hệ để có giá tốt nhất:

Công Ty TNHH Công Nghiệp Môi Trường Quang Minh

Chuyên cung cấp: Xe gom rác | xe gom rac | Thùng rác | Bốt gác | Bảo hộ lao động | Thiết bị thu gom rác uy tín #1 Hà Nội - Chung tay vì môi trường Việt Nam "Xanh, Sạch, Đẹp"
✔️ Nhiều chủng loại kích thước mẫu mã khác nhau phù hợp với thị yếu của người dùng.
✔️ Vận chuyển hàng trên toàn quốc.
✔️ Nhận order theo yêu cầu của quý khách hàng.
✔️ Giá cả cùng chất lượng luôn là cạnh tranh nhất.

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 090.360.1118 - Fax: 0989.096.024
Hotline: 090.360.1118 hoặc 0989.096.024 (Online 24/7) - Giao hàng toàn quốc
Email: quangminh.pkd1@gmail.com
Website: www.moitruongquangminh.com


Phản hồi bài viết


Bài viết cùng chuyên mục

• Xe cuốn ép chở rác – Những lưu ý quan trọng được khuyến cáo từ chuyên gia (10/11/2021)

• Nhận sửa chữa xe thu gom rác đảm bảo tại Hà Nội (08/06/2021)

• Thùng rác phân loại rác thải "biết" nuôi dưỡng cây xanh (27/05/2021)

• Cách làm mới trong thu gom rác, xử lý rác dân sinh đạt hiệu quả cao (14/05/2021)

• Nghiên cứu về đánh giá tác động sức khỏe từ các nguồn thải ô nhiễm không khí (05/02/2021)

• Hỗ trợ công cụ thu gom rác trên sông tại Nam Định (03/02/2021)


Các bài mới nhất

• Những mẫu thùng rác dùng trang trí cảnh quan bền đẹp có tại Môi trường Quang Minh (18/01/2022)

• Sửa chữa, Bảo dưỡng, Phụ tùng Xe ép rác giá tốt tại Hà Nội (14/01/2022)

• Thùng rác hình thú tô điểm cho cảnh quan thêm sinh động (04/01/2022)

• Bán sỉ, lẻ số lượng lớn thùng rác công cộng nhựa HDPE trên toàn quốc (31/12/2021)

• Chốt gác bảo vệ lục giác - Bốt gác đẹp đặt ở mặt tiền tòa nhà (20/12/2021)

• Xưởng sản xuất thùng rác inox tại Hà Nội (23/11/2021)